2017 B'ham Museum Collection Centre

SAM 1240 SAM 1239 SAM 1241 SAM 1242
SAM 1243 SAM 1244 SAM 1245 SAM 1247
SAM 1248 SAM 1249 SAM 1250 SAM 1251
SAM 1252 SAM 1253 SAM 1255 SAM 1256
SAM 1257 SAM 1258 SAM 1259 SAM 1260
SAM 1261 SAM 1263 SAM 1264 SAM 1265
SAM 1266 SAM 1267 SAM 1268 SAM 1269
SAM 1270 SAM 1271 SAM 1272 SAM 1273